VNA Calendar

VNA Calendar

By THANH HUONG PHAM

 • Category: Utilities
 • Release Date: 2017-12-06
 • Current Version: 2.0
 • Adult Rating: 4+
 • File Size: 18.71 MB
 • Developer: THANH HUONG PHAM
 • Compatibility: Requires iOS 9.0 or later.
 • App Ratings:
  /5 ( 0 App Reviews)
 • Price:
  Free

VNA Calendar App Details

Personal flight scheduling application for crew of Vietnam Airlines. Function: * Directly sync flight schedules from email. * Visualization on the interface. * Trip information for each day. * Statistics and display flight time limit of 28 days, month, quarter and 12 months. * Statistics and display flight duty time in 7 days, 28 days and 12 months. * Statistics and displays break times for month, quarter, and year * Calculates limitation on FOM * Allow manual change or auto update information from VNCrew ****VNA CALENDAR PRICING & TERMS**** For VNA Calendar upgrades we offer the following subscriptions: $4.99 for a 1-month after FREE 14-day trial $11.99 for a 3-month after FREE 14-day trial $35.99 for a
 1-year after FREE 14-day trial • Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase • Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period • Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal • Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's Account Settings after purchase • Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable For more information: 
Terms of Use - https://app4star.blogspot.com/2018/05/terms-and-conditions.html 
Privacy Policy - https://app4star.blogspot.com/2018/05/privacy-policy-vna-calendar.html ================================================= Ứng dụng quản lý lịch bay cá nhân của tiếp viên Vietnam Airline. Tính năng: * Đồng bộ trực tiếp lịch bay từ email. * Hiển thị trực quan trên giao diện. * Thông tin hành trình cho từng ngày. * Thống kê và hiển thị giới hạn thời gian làm nhiệm vụ bay theo 28 ngày, tháng, quý và 12 tháng. * Thống kê và hiển thị thời gian làm nhiệm vụ bay theo 7 ngày, 28 ngày và 12 tháng. * Thống kê và hiển thị thời gian nghỉ theo tháng, quý, năm. * Tính các giới hạn theo FOM * Cho phép thay đổi thông tin hành trình thủ công hoặc tự động cập nhật từ VNCrew **** GIÁ VÀ ĐIỀU KHOẢN **** Để nâng cấp VNA-Calendar, chúng tôi cung cấp các gói sau: $ 4,99 cho 1 tháng sau khi dùng thử MIỄN PHÍ 14 ngày $ 11,99 cho 3 tháng sau khi dùng thử MIỄN PHÍ 14 ngày $ 35,99 cho 1 năm sau khi dùng thử MIỄN PHÍ 14 ngày • Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes tại xác nhận mua hàng • Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại • Tài khoản sẽ được tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và xác định chi phí gia hạn • Đăng ký có thể được quản lý bởi người dùng và tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách chuyển đến Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua • Bất kỳ phần không sử dụng nào của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó, nếu có Để biết thêm thông tin: Điều khoản sử dụng - https://app4star.blogspot.com/2018/05/terms-and-conditions.html Chính sách bảo mật - https://app4star.blogspot.com/2018/05/privacy-policy-vna-calendar.html

Advertisement

VNA Calendar App Screenshots

keyboard_arrow_up